Szkolenia OSP – ogłoszenia, terminy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
ogłasza nabór
na szkolenie przygotowujące do pracy w aparatach oddechowych oraz szkolenie z zakresu BHP dla strażaków ratowników OSP.
Kierując na wyżej wymienione szkolenia należy wypełnić kartę skierowania oraz dostarczyć pozostałe dokumenty. Ukończenie wyżej wymienionych szkoleń, pozwala na uzyskanie kwalifikacji i uprawnień uzyskiwanych wg programu „System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 r.
Rozpoczęcie szkolenia planowane jest na 28.03.2011 r. w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
1. ukończone 18 lat i nie przekroczone 55 lat.
2. dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania na kurs:
-potwierdzona przez właściwy urząd miasta/gminy kserokopia świadectwa ukończenia szkolenia według „Programu Szeregowców Ochotniczych Straży Pożarnych”
-karty skierowania wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego pisma,
-potwierdzona przez właściwy urząd miasta/gminy kserokopia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego możliwość udziału w działaniach ratowniczych z terminem ważnym do końca szkolenia,
-potwierdzona przez właściwy urząd miasta/gminy kserokopia polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków z terminem ważnym do końca szkolenia.

Komplet dokumentów osób kierowanych na szkolenie należy dostarczyć do KP PSP w Kolbuszowej do dnia 24.03.2011 r.
Skierowania niekompletne, jak również zawierające błędy nie będą przyjmowane.

Informacji na temat szkolenia udziela st. kpt. Marcin Wieczerzak, tel. (017)2271323.