Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansów

 

Samodzielne stanowisko do spraw finansowych –
Główny księgowy :
mgr Anna Oczoś

tel. wew. 41
 

Zadania :
1. nadzór nad prawidłową realizacją zadań Sekcji Finansów;
2. określenie zadań dla podległych pracowników poprzez opracowanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk;
3. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
4. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
5. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;
6. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
7. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
8. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczaniem inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
9. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.