JRG KP PSP

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza :

Dowódca JRG –
mł.bryg. Wiesław RYMANOWSKI
– tel. wew. 43
Zastępca dowódcy –
st. kpt. Adam HAPTAŚ

Zadania :
1. nadzór nad prawidłowym funkcjonowanie zmian służbowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej;
2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
3. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
4. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
5. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
6. wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
7. przygotowywanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
8. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze chronionym w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
9. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
10. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
11. prowadzenie doskonalenia zawodowego;
12. udział w aktualizacji:
– stanu gotowości operacyjnej,
– procedur ratowniczych,
– dokumentacji operacyjnej;
13. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
14. określenie zadań dla podległych pracowników poprzez opracowanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk.

Wyposażenie JRG
JRG zmiana 1
JRG zmiana 2
JRG zmiana 3