Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 .

Pobierz powyższe ulotki w dużej rozdzielczości (A4 300 pkt/cal) – naciśnij prawy przycisk myszy na linku i z menu kontekstowego wybierz „Zapisz element docelowy jako…”:
Czad oszukuje zmysły.jpg
Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.jpg
W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.jpg
NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!.jpg

Opracowanie: Wydział Prewencji Społeczej
Wprowadził: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP 

Materiały do pobrania:

Kategoria: Konspekty ćwiczeń dla nauczycieli i karty pracy dla dzieci pomocne w przeprowadzeniu zajęć z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Materiały są częścią publikacji „Przygody Ognika” wydanej przez Komendę Główną PSP, Warszawa 2016 [7]
Pobierz
1 Projekt edukacyjny nr 2 Te numery znasz 304.32KB
2 Projekt edukacyjny nr 2 Te numery znasz 3.84MB
3 Projekt edukacyjny nr 4 Ewakuuj się, a nie tylko uciekaj 312.88KB
4 Projekt edukacyjny nr 4 Ewakuuj się, a nie tylko uciekaj 2.92MB
5 Projekt edukacyjny nr 5 Gaśnica, zanim przyjedzie straż pożarna 301.37KB
6 Projekt edukacyjny nr 5 Gaśnica, zanim przyjedzie straż pożarna 1.93MB
Strona tytułowa i wstęp Przygody Ognika 277KB

Kategoria: Karty ćwiczeń dla dzieci [3]
Pobierz
KARTY CZ. 2 DLA DZIECI. Te numery znasz 4.27MB
KARTY CZ. 4 DLA DZIECI Ewakuuj się, a nie tylko uciekaj 2.99MB
KARTY CZ. 5 DLA DZIECI Gaśnica, zanim przyjedzie straż pożarna 1.8MB

Kategoria: Pliki Kampanii [9]
Pobierz
Czad oszukuje zmysły 4.19MB
Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla. 4.95MB
W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach 4.94MB
NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!  4.76MB
Ulotka czad oszukuje zmysły (*.pdf)  1.1MB
Ulotka NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ (*.pdf) 1.21MB
Prezentacja Kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa wersja pełna (Power Point) 7.22MB
Prezentacja Kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa wersja skrócona (Power Point) 3.63MB
Logo kampanii 14 cm na 14 cm 300 pkt/cal (*.jpg) 489.36KB

 

 

 

 

Kręci mnie bezpieczeństwo w Woli Raniżowskiej

Placówka terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kolbuszowej była organizatorem konferencji pn. „Wieś – bezpieczne miejsce do życia i pracy”. Szkolenie przeprowadzone zostało 1 października 2018 roku w budynku OSP, i przeznaczone było zarówno dla mieszkańców  Woli Raniżowskiej jak również okolicznych wsi.

Przedsięwzięcie było okazją do przeprowadzenia kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” wśród lokalnej społeczności. W ramach akcji omówiono statystykę najczęściej występujących zdarzeń na terenach wiejskich oraz przeprowadzono pokaz z zakresu udzielania pierwszej pomocy z możliwością udziału uczestników w wykonywaniu resuscytacji. W trakcie pokazów nawiązano do funkcjonowania systemu powiadamiania, w szczególności w zakresie przekierowywania numerów alarmowych 997 i 999.

 

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk – KP PSP Kolbuszowa
Zdjęcia: st. kpt. Paweł Tomczyk – KP PSP Kolbuszowa, Agnieszka Sidor – KRUS – placówka terenowa w Kolbuszowej

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy

Tragiczny wypadek w Widełce

W dniu 5 września do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego o godz. 15.42 wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu ciężarowego w miejscowości Widełka. Na miejsce zdarzenia zadysponowano pięć zastępów  z JRG Kolbuszowa i JRG 1 Rzeszów oraz dwa zastępy OSP. Po dojeździe pierwszych zastępów straży pożarnej okazało się, że ciągnik siodłowy znajduje się w rowie, naczepa leży na boku na prawym pasie jezdni, osoba poszkodowana znajduje się w zmiażdżonej kabinie ciągnika siodłowego. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,  wykonaniu dostępu poszkodowanego przy użyciu narzędzi hydraulicznych, piły szablastej i wykorzystaniu samochodu SCRt. Po ewakuacji kierowcy lekarz stwierdził jego zgon. W działaniach uczestniczyło 15 strażaków PSP oraz 12 OSP.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Wieczerzak, KP PSP Kolbuszowa
Zdjęcia: mł. bryg. Wiesław Rymanowski, kpt. Sławomir Chudzik, KP PSP Kolbuszowa

Rusza konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”

Osoby starsze bardzo często są narażone na działania ze strony przestępców i oszustów. Dlatego MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia.

Konkurs ogłoszony przez MSWiA polega na stworzeniu krótkiego spotu filmowego. Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem). Filmy można wysyłać do 17 września 2018 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy.

Filmy nagrywane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie dwie minuty. Na zespoły, które stworzą najlepsze prace konkursowe, czekają nagrody – kamera cyfrowa, aparat cyfrowy i miniwieża. Spoty filmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r. na adres Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Aktywny senior to bezpieczny senior”) lub dostarczyć bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2 ) w godz. 8:15-16:00. Do filmu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MSWiA do 28 września 2018 roku. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Wydział Profilaktyki Departament Porządku Publicznego MSWiA pod nr tel. 22 60 147 05 lub 22 60 147 63, a także adresami e-mail: anna.rodek@mswia.gov.pl lub anna.jazwinska@mswia.gov.pl.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html

Opracowanie: MSWiA

 

Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej

16 lipca w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania pana mł. bryg. Jacka Nity na stanowisko Komendanta Powiatowego. Akt powołania wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec. W uroczystości uczestniczyli pan Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, st. bryg. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, pan Józef Kardyś Starosta Kolbuszowski, insp. Stanisław Babula Komendant Powiatowy Policji, Pan Bartłomiej Peret Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa oraz przedstawiciele władz samorządowych szczebla gminnego.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Wieczerzak
Zdjęcia: st. asp. Janusz Babula

Potrzebna pomoc dla strażaka

Zostań dawcą komórek macierzystych: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

Obejrzyj też film „Pomoc dla Strażaka Sławka z JRG STARGARD”: https://www.youtube.com/watch?v=inWgwTHpJTU&feature=youtu.be

XII Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków i ich rodzin na Jasną Górę

Szczegółowe informacje

Wypadek śmiertelny w Bukowcu

20 czerwca, około godz. 11:15 na drodze wojewódzkiej Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski doszło do tragicznego zdarzenia.  Z nieustalonych przyczyn samochód marki Fiat zjechał na przeciwległy pasu ruchu i czołowo zderzył się z samochodem ciężarowym.  W wyniku odniesionych obrażeń kierowca samochodu poniósł śmierć na miejscu.
Do czasu ustalenia szczegółowych okoliczności wypadku droga wojewódzka była zablokowana.
W działaniach udział wzięły 3 zastępy z KP PSP w Kolbuszowej oraz zastępy OSP Nowa Wieś
i Kolbuszowa Górna

Opracowanie: st. kpt. Paweł Tomczyk
Zdjęcia: mł. bryg. Marcin Wieczerzak

Tragiczny wypadek w Wilczej Woli

W poniedziałek, 18 czerwca 2018 r., kilkanaście minut przed godz. 17 na drodze powiatowej w miejscowościami Wilcza Wola doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Po wyprzedzeniu busa kierująca samochodem marki Audi straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosły 2 osoby w wieku 21 lat. Czynności wyjaśniające okoliczności wypadku prowadzone były do późnych godzin wieczornych.
W akcji trwającej ponad 6 godzin udział wzięły 2 zastępy z Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej,
2 zastępy OSP Wilcza Wola oraz 1 zastęp OSP Lipnica.

Opracowanie i zdjęcie: st. kpt. Paweł Tomczyk